§1 NAMN

Föreningens namn är Matparken ideell förening.

§2 SÄTE

Föreningens styrelse har sitt säte i Uppsala kommun.

§3 ÄNDAMÅL

Matparken är en partipolitiskt och religöst obunden ideell förening för lokal odling och social hållbarhet. Föreningens syfte är att skapa ett levande grönt stadsrum där lokalbefolkningen är med och deltar i uppbyggnaden och skötseln.

 

Målet med det är att:

 • Öka intresset för ekologisk trädgårdsodling.

 • Öka tillgängligheten till lokalt producerade livsmedel.

 • Bidra till meningsfull sysselsättning för de som deltar i verksamheten.

 • Bidra till en fördjupad diskussion om hållbar livsmedelsproduktion.

 • Bidra till nya möten och integration mellan människor i olika åldrar och olika kulturer.

 • Bidra till en ökad livskvalité, hälsa och välmående.

 

§4 VERKSAMHET

Matparken skall:

 • Bedriva ekolgisk odling, förädling av livsmedel och trädgårdsskötsel.

 • Bedriva bildningsverksamhet bl.a. genom att anordna kurser riktade mot skolor och allmänhet.

 • Anordna olika evenemang och aktiviter.

 • Söka samarbete med andra organisationer, skolor, näringsliv samt boende i närområdet.

 • Arbeta för att starta upp ett eller flera företag/sociala kooperativ inom ekologisk odling, förädling av livsmedel och trädgårdsskötsel.

 

§5 MEDLEMSKAP

Medlem har den rätt att bli som stödjer föreningens stadgar och målsättning samt erlägger medlemsavgift.

§6 AVGIFT

Medlemsavgift fastställs på årsmötet.

§7 UTTRÄDE

Uppsägning till utträde skall vara skriftlig. Uppsägning sker omgående.

§8 UTESLUTNING

Medlem som bryter mot stadgarna, motarbetar föreningens ändamål eller på annat sätt skadar föreningens intressen kan uteslutas av styrelsen. Beslutet ska prövas på föreningsmöte om medlem så begär.

§9 STYRELSENS SAMMANSÄTTNING OCH ARBETE

Styrelsen skall bestå av minst tre och högst sju ledamöter samt högst tre suppleanter. Styrelsen skall väljas på ett år.

Styrelsen är beslutför när minst hälften av ledamöterna är närvarande. Suppleanter har rätt att närvara och kallas in vid ordinarie ledamots frånvaro. Styrelsebeslut skall fattas med majoritet. Frågor av principiellt viktigt slag hänskjuts till medlemsmöte, i övriga frågor har ordföranden utslagsröst. Styrelsen arbetar enligt den verksamhetsplan som antas på årsmötet.

§10 REVISORER

Årsmötet utser en ordinarie revisor på ett år och en revisorssuppleant på ett år.

§11 FIRMATECKNARE

Firman tecknas, förutom av styrelsen i sin helhet, av styrelsen utsedda personer var för sig.

 

§12 RÄKENSKAPSÅR

Föreningens räkenskapsår är kalenderår.

§13 FÖRENINGSMÖTEN

Extra möte skall hållas när:
• styrelsen anser att det behövs
• revisorerna begär det
• minst en tiondel av samtliga röstberättigade medlemmar begär det

§14 KALLELSE TILL ÅRSMÖTE OCH FÖRENINGSMÖTEN

Kallelse till årsmöte och föreningsmöte skall ske via e-post senast två veckor före ordinarie möte och senast en vecka före extra möte. Kallelse får ske högst fyra veckor före mötet. Övriga meddelanden skall komma till medlemmarnas kännedom via e-post.

§15 FÖRENINGSMÖTE

Föreningsmöte/årsmöte skall hållas varje år senast under mars månad. Följande ärenden skall tas upp på årsmötet

 1. Val av ordförande

 2. Val av protokollförare

 3. Fastställande av röstlängd

 4. Val av två protokolljusterare tillika rösträknare

 5. Fastställande av dagordning

 6. Frågan om stämman blivit stadgeenligt utlyst

 7. Styrelsens årsredovisning av det gångna räkenskapsåret

 8. Revisorernas berättelse

 9. Fastställande av resultat- och balansräkning

 10. Beslut om disposition av föreningens vinst eller förlust

 11. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen

 12. Fastställande av eventuella arvoden för styrelsen

 13. Fastställande av medlemsavgift

 14. Val av styrelseledamöter (och eventuella suppleanter)

 15. Val av revisorer och suppleanter

 16. Val av valberedning

 17. Antagande av budget och verksamhetsplan för det kommande året

 18. Propositioner - förslag från styrelsen

 19. Motioner - förslag från medlemmar

 20. Övriga ärenden

§16 RÖSTRÄTT

Endast medlem som har betalt medlemsavgiften har rätt att rösta på stämma. Beslut tas med enkel majoritet. Omröstning kan vara öppen eller sluten.

 

§17 STADGEÄNDRING
Ändring av stadgarna avgörs med två tredjedels majoritet av två på varandra följande föreningsmöten, varav det första skall vara ordinarie möte. Minst en månad ska förflyta mellan dessa två möten.

§18 ÖVERSKOTT

Överskott skall föras i ny räkning/användas i enlighet med föreningens ändamål.

§19 UPPLÖSNING AV FÖRENINGEN
I de fall föreningens verksamhet upplöses skall behållna tillgångar, sedan verksamhetens avvecklats, fördelas på medlemmarna, alternativt lämnas till välgörande verksamhet enligt beslut på föreningsmötet.

 

Extra information