I Matparken är jordarten styv lera. Vår jord innehåller 43 % lerpartiklar dvs partiklar som är mindre än 0,002 mm i diameter. Alla jordar som innehåller mer än 40 % lerpartiklar klassas som styva eller mycket styva (mer än 60 % ler) leror. Matparkens jord innehåller dessutom 34 % silt (0,06-0,002 mm) och 20 % sand och grovmo (2-0,06 mm). Styva leror är näringsrika på grund av den höga halten finkornigt material. Ju mindre jordens partiklar är desto större är den totala ytan från vilken mineraler (växtnäringsämnen) kan frigöras. Styva lerjordar har också en stabil aggregatstruktur. Det är tack vare den aggregatstrukturen som växternas rötter lätt tar sig ner trots att jorden känns tung och kompakt att gräva i.

De mellansvenska lerjordarna innehåller ofta mycket av det kaliumrika lermineralet illit. Jorden i Matparken har kaliumklass V, den högsta klassen, och behöver alltså inte gödslas med kalium. I praktiken gödslar vi jorden med ganska mycket kalium eftersom vi använder hästgödsel som innehåller mycket halm (som innehåller mycket kalium). Risken för utlakning är dessutom liten eftersom lerjordar binder kalium bra.

Vår jord innehåller 2,8 % mullämnen som till den största delen består av organiska föreningar från döda växter och djur och nedbrytningsprodukter från dessa. Det är en förhållandevis låg mullhalt. På sikt höjs mullhalten om vi tillför stallgödsel och odlar gräs och klöverväxter (gröngödsling/vall) vilket förbättrar markens struktur, porositet och vattenhållande förmåga. Mullämnena innehåller i sig en hel del kväve och fosfor men de hjälper även till att binda icke-organiskt kväve och fosfor. Markens levande organismer utgör bara 1-3 % av den totala andelen organiskt material i marken men de har stor betydelse för jordens egenskaper. Dessa levande organismer brukar ibland kallas för motorn i markens biologiska processer medan det övriga organiska materialet utgör bränslet.

Vår jord innehåller förhållandevis mycket fosfor. Den ligger i klass IV av V vad gäller (för växterna) lättillgängligt fosfor och på gränsen till klass V vad gäller förrådsfosfor. Fosforns växttillgänglighet beror också på markens pH där pH 6-7 är optimalt. Jorden i Matparken har pH 7,3.

Växternas förmåga att ta upp Magnesium beror på proportionen mellan kalium och magnesium. Den bör inte överstiga 1,5-2,5. I vår jord är kvoten 1,8.

Innehållet av koppar i odlade jordar uppgår normalr till 2-35 mg koppar per kilo jord. Kopparbrist uppträder främst på lättare jordar som t.ex. torvjordar och vissa sand- och mojordar som enbart gödslas med handelsgödsel. Vår jord innehåller 30,2 mg koppar per kilo jord.

Innehållet av bor är lågt i många jordar i Sverige och av mikronäringsämnena är det främst bor som man kan behöva tänka på att tillföra. Bor är nödvändigt för stabiliseringen av växternas cellväggar. Borbrist ger försämrad rottillväxt och nedsatt tillväxt för skottet, sköra vävnader och inre rötor. Borbrist ger också försämrad blomning och fruktsättning. Vid allvarlig borbrist dör tillväxtpunkterna. För alla övriga mikronäringsämnen gäller i princip att de räcker till för växterna om man tillför organiskt material och om förhållandena i jorden är gynnsamma.

Extra information